Regulamin
 1. Postanowienia ogólne

1.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shop.fitnessmission.pl prowadzony jest przez firmę FITNESS MISSION Oliwia Chomentowska z siedzibą w Fabiankach ulica Nowy Witoszyn 33L, NIP: 8883141819 REGON:383946878  oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@fitnessmission.pl (zwaną dalej Sprzedawcą).

1.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

1.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 1. Definicje

2.1.  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

2.1.1.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.1.2.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.1.3.  Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.1.4.  Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

2.1.5.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.1.6.  Operator Płatności – PayPro S.A. w ramach serwisu www.przelewy24.pl, Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.1.7.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.8.  Program Spersonalizowany – dostępna w Sklepie usługa dostosowana do cechy i parametrów wskazanych przez Klienta, w szczególności usługa przygotowania spersonalizowanych programów dietetycznych i programów treningowych.

2.1.9.  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.1.10.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.shop.fitnessmission.pl/regulamin

2.1.11.         Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.shop.fitnessmission.pl,

2.1.12.         Sprzedawca – FITNESS MISSION Oliwia Chomentowska Nowy Witoszyn 33L  zarejestrowana w Fabianki 87-811 NIP: 8883141819 REGON:383946878 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@fitnessmission.pl

2.1.13.         Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2.1.14.         Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.1.15.         Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Informacje ogólne

3.1.      Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z Punktem 4 Regulaminu.

3.2.      Produkty oferowane przez Sklep mogą w szczególności obejmować (przy czym poniższa lista nie ma charakteru wyczerpującego):

 • Usługi w zakresie przygotowania spersonalizowanych programów dietetycznych,
 • Usługi w zakresie przygotowania spersonalizowanych programów treningowych,
 • E-booki dotyczące poprawy wyglądu oraz prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • Suplementy diety,
 • Przyrządy lub akcesoria do ćwiczeń,
 • Inne niewymienione powyżej produkty.

3.3.      Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3.4.      Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3.5.  Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.

3.6.      Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

3.7.      Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

3.8.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

4.1.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

4.2.      Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów.

4.3.      Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w 6 Regulaminu.

4.4.      Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

4.5.      Klient w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

4.6.      Usługi świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie Produktów zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 1. Zakładanie Konta w Sklepie

5.1.      Założenie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularz rejestracji obejmującego następujące dane:

5.2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

5.3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 1. Zawieranie umowy

6.1.      W celu zakupu produktu elektronicznego Klient musi podjąć następujące kroki:

1)          dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

2)          z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,

3)          wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Klient nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,

4)          zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5)          w przypadku niektórych, spersonalizowanych Produktów złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedstawionymi przez Sprzedającego informacjami dotyczącymi

6)          kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

7)          Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne. 

8)          Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Produktów uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 1. Dostawa rzeczy ruchomych

7.1.      W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy ruchomych dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych została zawarta Umowa.

7.2.      Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

7.3.      Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.4.      Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

7.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Dostawa produktów elektronicznych

8.1.      O ile w opisie danego produktu elektronicznego nie wskazano inaczej, dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

8.2.      W zależności od rodzaju produktu dostawa produktu elektronicznego może wymagać podania przez Klienta podczas składania zamówienia dodatkowych informacji w celu przygotowania spersonalizowanego produktu oraz może wymagać określonego czasu na przygotowanie przez Sprzedającego takiego produktu. Dotyczy to w szczególności spersonalizowanych programów dietetycznych lub treningowych. W takich przypadkach dostawa nastąpi nie później niż w terminie określonym w opisie Produktu i nie po dokonaniu płatności przez Klienta.

 1. Odstąpienie Konsumenta od umowy

9.1.      Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

9.2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.3.      Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

9.4.      Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://www.shop.fitnessmission.pl/odstapienie-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

9.5.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.6.      W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 1. Odpowiedzialność za wady

10.1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

10.2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

10.3.    Jeżeli Klient stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

10.4.    Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

10.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 1. Prawa własności intelektualnej

11.1.    Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

11.2.    Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 1. Dane osobowe i pliki cookies

12.1.    Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.shop.fitnessmission.pl/polityka-prywatnosci

 1. Odesłania do innych stron

13.1.    Sklep internetowy może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych. Nie oznacza to, że Spółka ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na takich stronach ani za realizację umów zawieranych między Konsumentem a właścicielami takich stron.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

14.1.    Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

14.2.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

14.3.    Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

14.4.    Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Postanowienia szczegółowe dotyczące Programów Spersonalizowanych

15.1.    Sprzedawca może oferować w Sklepie spersonalizowane Produkty dostosowane do konkretnych cech i parametrów wskazanych przez Klienta. Dotyczy to w szczególności spersonalizowanych programów dietetycznych oraz programów treningowych (Programy Spersonalizowane).

15.2.    Programy Spersonalizowane są przygotowywane przez lub pod nadzorem trenera personalnego i dietetyka Oliwię Chomentowską.

15.3.    Warunkiem dostarczenia Programów Spersonalizowanych jest przekazanie przez Klienta w Formularzu zamówienia albo w odrębnym formularzu przesłanym przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta indywidualnych informacji personalnych. Brak przekazania przez Klienta takich informacji w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy będzie równoznaczny z odstąpieniem przez Klienta od Umowy na zasadach określonych w Punkcie 9.

15.4.    W przypadku gdyby do przygotowania Programu Spersonalizowanego potrzebne były dodatkowe informacje (np. ze względu na informacje przedstawione przez Klienta w formularzu, o którym mowa w Punkcie 15.3, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania formularza.

15.5.    Dane osobowe uzyskane od Klienta zgodnie z Punktem 15.3 oraz 15.4 wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby przygotowania Programu Spersonalizowanego dla Klienta, który je udostępnił. Dane te będą podlegały ochronie zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.6.    Sprzedawca, o ile opis Produktu w momencie złożenia zamówienia nie stanowi inaczej, dostarczy Klientowi Program Spersonalizowany nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji, o których mowa w Punktach 15.3 i 15.4.

15.7.    Sprzedawca nie będzie samodzielnie dokonywać zmian w ułożonym przez Sprzedawcę Programie Spersonalizowanym, o ile takie zmiany nie zostały wprost przewidziane w takim Programie.

15.8.    Stosowanie przez Klienta Programu spersonalizowanego przed jego rozpoczęciem powinno zostać poprzedzone badaniami wskazanymi przez Sprzedawcę oraz skonsultowane z lekarzem.

15.9.    Sprzedawca informuje Klienta, że przygotowany dla niego Program Spersonalizowany jest projektowany z wysoką starannością i dbałością o jego zdrowie, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jego stosowania są możliwe do przewidzenia, a efekty końcowe pewne. Sprzedawca nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania Programu Spersonalizowanego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów lub negatywne skutki stosowana Programu, które powstaną z winy Klienta na skutek niestosowania się do ustalonego Programu lub w wyniku zatajenia informacji na temat stanu zdrowia i innych okoliczności wskazywanych jako istotne przez Sprzedawcę w formularzach, o którym mowa w Punktach 15.3 i 15.4.

15.10.W przypadku wystąpienia negatywnych skutków stosowania Programu (np. kontuzji lub innych dolegliwości) Klient powinien natychmiast zaprzestać stosowania Programu Spersonalizowanego informując o tym Sprzedawcę oraz skonsultować się z lekarzem.

15.11.Programy Spersonalizowane mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Sprzedawcy. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 1. Postanowienia końcowe

16.1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

16.2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl